ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το έργο RESET χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ το οποίο αποτελεί το κύριο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ERASMUS+ δίνει την ευκαιρία σε οργανισμούς από διάφορες Χώρες Μέλη να συνεργαστούν σε σημαντικούς τομείς ανάπτυξης στην εκπαίδευση και παροχή κατάρτισης.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Οι κοινωνίες μας γερνούν. Αυτό είναι γεγονός και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εκπαίδευση, η καθοδήγηση, η κατάρτιση και οι ευκαιρίες απασχόλησης πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα ηλικιακά διαφορετικό εργατικό δυναμικό. Η στήριξη των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας μέσω της συνεχιζόμενης συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, είναι απαραίτητη για τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και για τη διευκόλυνση των ηλικιωμένων εργαζομένων να ξεφύγουν από την παγίδα της φτώχειας που συχνά συνοδεύει τη συνταξιοδότηση. Για την υλοποίηση  των παραπάνω το έργο RESET θα αναπτύξει διάφορες πηγές:

 - ένα νέο εξατομικευμένο  πρόγραμμα κατάρτισης για ηλικιωμένους εργαζόμενους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ως κοινωνικών ερευνητών

 - μια εργαλειοθήκη ψηφιακών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων πληροφορικής για διεξαγωγή έρευνας τεκμηρίωσης και έρευνας πεδίου και την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

 - ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς ενηλίκων που θα τους υποστηρίξει στη χρήση των νέων πηγών του προγράμματος σπουδών

 - ένα πλαίσιο επιχειρηματικής ανάπτυξης και σχεδιασμού για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που θα τους υποστηρίξει στην ανάπτυξη των νέων επιχειρηματικών μοντέλων τους

 - μια πύλη ηλεκτρονικής μάθησης για τη διευκόλυνση της κατάρτισης όλων των ομάδων-στόχου του έργου

 - μια επιστημονική εργασία που θα περιγράφει τα οφέλη που θα προκύψουν από την προσέγγιση του προγράμματος RESET και θα ενθαρρύνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να υποστηρίξουν αυτού του είδους την πρωτοβουλία για την επίτευξη μεγαλύτερης συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.

 Αυτά τα αποτελέσματα θα προσφέρουν νέα εργαλεία σε ηλικιωμένους εργαζόμενους που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και, συνεπώς, την απασχολησιμότητά τους.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι κύριοι στόχοι του RESET είναι:

• Να υποστηρίξει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να παραμείνουν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού.

• Να παράσχει εναλλακτικές οδούς απασχόλησης και να εντοπίσει πιθανές νέες θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.

• Να βοηθήσει τη μετάβαση των ηλικιωμένων εργαζομένων από την εξαρτημένη απασχόληση στην αυτοαπασχόληση.

• Να μειωθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και να αποφευχθούν οι οικονομικές δυσκολίες των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υποστήριξη της παραμονής τους στο εργατικό δυναμικό.

• Ανάπτυξη ενός καινοτόμου παιδαγωγικού πλαισίου για την παροχή βοήθειας για τη μετάβαση στο εργατικό δυναμικό, με στόχο τους ηλικιωμένους εργαζόμενους κατά την προσέγγιση της ηλικίας συνταξιοδότησης.

• Να προσφέρει ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε εκπαιδευτές ενηλίκων για να υποστηρίξει τη συνεχή επαγγελματική τους εξέλιξη και να τους εισαγάγει σε πρακτικές διδασκαλίας κατάλληλων για ηλικιωμένα άτομα.

• Να ενθαρρυνθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς να συνεργαστούν με τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας για τον προσδιορισμό πιθανών νέων τομέων εργασίας και την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων υποστήριξης των επιχειρήσεων.

• Να διευκολυνθεί και να υποστηριχθεί η διακρατική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και να διερευνηθούν πιθανά μοντέλα επιχειρηματικών συνεταιρισμών.