WITAJ

Projekt RESET jest finansowany w ramach programu ERASMUS +, który jest głównym programem edukacyjnym i szkoleniowym w Unii Europejskiej. ERASMUS + daje możliwość współpracy organizacjom z różnych Krajów Członkowskich, w ramach której mogą podejmować działania zmierzajace do rozwoju ważnych obszarów w zakresie świadczenia edukacji i szkoleń.

O PROJEKCIE

Nasze społeczeństwa się starzeją. Stan ten powoduje, że edukacja, doradztwo, szkolenia oraz możliwości zatrudnienia muszą zostać dostosowane do zróżnicowanych wiekowo pracowników. Wspieranie osób starszych w dążeniu do pozostania aktywnymi członkami społeczeństwa poprzez ciągły udział w rynku pracy, jest konieczne, jeżeli chcemy zapobiegać wykluczeniu społecznemu oraz powstawaniu pułapki ubóstwa, towarzyszącej często przejściu na emeryturę. Aby umożliwić lepsze wykorzystanie potencjału starszych pracowników, w ramach projektu RESET powstaną następujące zasoby:

-        Nowy, dostosowany do potrzeb program szkoleniowy, skierowany do starszych pracowników, który pozwoli im rozwijać kompetencje socjologów/badaczy społecznych

-        Zestaw narzędzi i umiejętności cyfrowych, niezbędnych do sprawnego przeprowadzania badań na miejscu i w teren, a także do analizy i prezentacji uzyskanych wyników 

-        Kompleksowy program doskonalenia zawodowego dla osób kształcących dorosłych, w celu wsparcia ich w korzystaniu z nowych zasobów programowych

-        Program rozwoju i planowania w biznesie skierowany do osób starszych, aby asystować im w opracowywaniu nowych modeli biznesowych

-        Portal e-learningowy ułatwiający szkolenie wszystkich grup docelowych projektu

-        Skłaniający do przemyśleń artykuł naukowy, w którym przedstawione zostaną korzyści płynące z projektu RESET. Celem artykułu będzie zachęcenie osób decyzyjnych w świecie polityki do wspierania podobnych inicjatyw,  które prowadzą do wzrostu udziału osób starszych w rynku pracy i propagują inkluzję społeczną.

Przedstawione rezultaty będą oferować nowe narzędzia dla starszych pracowników chcących podnieść swoje kwalifikacje i w ten sposób zwiększyć szanse na zatrudnienie.

CELE PROJEKTU

- Wspieranie osób starszych, aby umożliwić im pozostanie aktywnymi członkami społeczeństwa poprzez zwiększanie ich udziału w rynku pracy

  • - Proponowanie alternatywnych ścieżek zatrudnienia oraz identyfikowanie nowych obszarów aktywności zawodowej starszych pracowników
  • - Wspieranie przejścia starszych pracowników do samo-zatrudnienia
  • - Zmniejszanie poziomu zjawiska wykluczenia społecznego oraz zapobieganie problemom ekonomicznym osób starszych poprzez rozwijanie umiejętności umożliwiających pozostanie na rynku pracy
  • - Opracowanie innowacyjnego programu nauczania wspierającego przeobrażenia siły roboczej, skierowanego do starszych pracowników, którzy zbliżają się do osiągnięcia wieku emerytalnego
  • - Przygotowanie szkolenia edukatorów osób dorosłych, w celu wspierania ich ciągłego rozwoju zawodowego oraz przedstawienia im praktyk nauczania odpowiednich dla wieku starszych pracowników
  • - Zachęcenie interesariuszy do współpracy ze starszymi pracownikami w zakresie definiowania nowych obszarów zatrudnienia oraz rozwijania odpowiednich narzędzi biznesowych
  • - Ułatwianie i wspieranie międzynarodowej współpracy starszych pracowników oraz badanie potencjalnych modeli współpracy biznesowej